BA_logo_vit

KontrollansvarigVi är Certifierade enl PBL.
Under hela byggprocessen bistår vi med tips och checklistor. Checklistorna förklarar varje skede i projektet.

Vi tar även fram ett förslag till kontrollplan som vi går igenom med byggnadsnämnden på det tekniska samrådet som sker inför utfärdandet av startbeskedet.
Kontrollansvarig enl PBL
Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige har utökade arbetsuppgifter jämfört med den kvalitetsansvarige, vilket ställer högre krav på kompetensen.


Vi jobbar som Kontrollansvariga i hela storstockholm.

Vårt kontor ligger i västerhaninge.

Startbesked
En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.
      
Slutbesked
Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked.
För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.


Om kraven för slutbesked inte uppfylls får byggnadsnämnden under vissa förutsättningar ge ett interimistiskt slutbesked i avvaktan på ett slutligt slutbesked.
Vid byggåtgärder får byggherren normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggnadsnämnden har dock en möjlighet att i startbeskedet besluta att ett byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked.

Tas ett byggnadsverk helt eller delvis i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked ska byggnadsnämnden besluta om byggsanktionsavgift.

För offertförfrågan eller andra frågor 
Maila oss eller fyll i formuläret nedan.