BA_logo_vit

Byggbesiktning


Vi är certifierade besiktningsmän via Kiwa och har goda erfarenheter.

SLUTBESIKTNING, SB
beställaren/konsumenten om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten skall därefter utan dröjsmål meddela entreprenören att han/hon begär besiktning och, om så är fallet, utse en besiktningsman att utföra besiktningen. Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får entreprenören göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt.
Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning. Ersättning till besiktningsman: Av beställaren.

FÖRBESIKTNING, FB
Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger. Ersättning till besiktningsman: av påkallande part.

EFTERBESIKTNING, EB
Part äger rätt att påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel noterade vid slutbesiktning är avhjälpta. Ersättning till besiktningsman: Av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår, i annat fall av beställaren.

GARANTIBESIKTNING, § 59-BESIKTNING, TVÅÅRSBESIKTNING, GB
Denna besiktning skall ske inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det arbetena avslutats. Ersättning till besiktningsman: Av påkallande part.

SÄRSKILDBESIKTNING, SÄB
Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som framträtt efter slutbesiktning eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen. Ersättning till besiktningsman: Av påkallande part.

UTREDANDE BESIKTNING, UB
För alla andra typer av besiktningar gör vi så kallade utredningsbesiktningar enligt ert önskemål.
Ersättning till besiktningsman: Av beställaren.
Kontakta oss för mer information.

Pris exempel

Entreprenadsbesiktning Löpande besiktning  från 850kr ex moms

(2årsbesiktning)         från 2500kr ink moms                               
Slutbesiktning            från 5000 kr ink moms
Efterbesiktning           från 4500kr ink moms
Förbesiktning             från 2500kr ink moms
Särskild besiktning     från 6500kr ink moms

För offertförfrågan eller andra frågor 
Maila oss eller fyll i formuläret nedan.